" />

Darmowa dostawa od 150 zł

Kontakt telefoniczny: 880 440 126

Translate
 
Regulamin

Sklep Internetowy Ogrodniczowiniarski.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

Regulamin sklepu internetowego Ogrodniczowiniarski.pl

1. DEFINICJE
2. POSTANOWIENIE OGÓLNE
3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
6. PŁATNOŚĆ
7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
11. DANE OSOBOWE
12. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES
13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
1.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
1.4. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.5. KLIENT– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.6. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.7. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Ogrodniczowiniarski.pl.
1.8. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
1.9. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
1.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
1.11. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.12. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem Ogrodniczowiniarski.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.13. SPRZEDAWCA – Łukasz Wąsowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T-shop Łukasz Wąsowicz (adres prowadzenia działalności: ul. Pilczycka 87 , 54-150 Wrocław) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8992324660, REGON 021938454, adres poczty elektronicznej: sklep@ogrodniczowiniarski.pl, numer telefonu: (+48) 880440126 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.14. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Usługobiorca, Klient.
1.15. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
1.16. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.17. UGŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.18. USŁUGODAWCA – Łukasz Wąsowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T-shop Łukasz Wąsowicz (adres prowadzenia działalności: ul. Pilczycka 87 , 54-150 Wrocław) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8992324660, REGON 021938454, adres poczty elektronicznej: sklep@ogrodniczowiniarski.pl, numer telefonu: (+48) 880440126 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
1.19. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami).
1.20. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.


2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:
- Imię i nazwisko: Łukasz Wąsowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T-shop Łukasz Wąsowicz
- Adres prowadzenia działalności :ul. Pilczycka 87 , 54-150 Wrocław
- Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy: wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki
- NIP: 8992324660
- REGON: 021938454
- Adres poczty elektronicznej: sklep@ogrodniczowiniarski.pl
- Adres strony internetowej: Ogrodniczowiniarski.pl
- Numer telefonu: (+48) 880440126 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)
2.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 10 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).
2.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

 

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
3.3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
3.4. Warunki świadczenia Usług elektronicznych:
3.4.1. KONTO
3.4.1.1. Świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zostaje zawarte w momencie dokonania Rejestracji i jest zawierane na czas nieoznaczony.
3.4.1.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz Hasło.
3.4.1.2. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ogrodniczowiniarski.pl lub też pisemnie na adres: ul. Pilczycka 87 , 54-150 Wrocław.
3.4.2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA
3.4.2.1. Świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego Formularza Zamówienia umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarte w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka) i jest zawierane na czas oznaczony, ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3.4.2.2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
3.4.2.3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3.4.3. NEWSLETTER
3.4.3.1. Świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
3.4.3.2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy: (1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ogrodniczowiniarski.pl, (2) pisemnie na adres: ul. Pilczycka 87 , 54-150 Wrocław, (3) przez kliknięcie w link obecny w treści Newslettera i podpisany „Wypisz się z Newslettera”.
3.5. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.5.1. Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
3.5.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.5.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;
3.5.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 12.0.0 lub nowszej, Opera w wersji 7.0 lub nowszej. Włączona w przeglądarce obsługa Javascript oraz możliwość zapisu plików Cookies.
3.6. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.4.2 Regulaminu.
4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dodatkowo koszty dostawy wyszczególnione są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: http://ogrodniczowiniarski.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8.
4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
4.4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień.
4.4.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.4.2 Regulaminu.
4.4.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
4.5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4.4.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
4.6. Zbieranie opinii posprzedażowej w Sklepie Internetowym.
4.6.1 Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
4.6.2 Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
4.6.3 Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
4.6.4 Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io oraz Ceneo.pl.
4.6.5 Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
4.6.6 Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
4.6.7 Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.


5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.2. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Koszty dostawy” pod adresem: http://ogrodniczowiniarski.pl/pl/i/Koszty-dostawy/8 oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesyłka kurierska i przesyłka kurierska pobraniowa realizowane przez Pocztę Polską (Pocztex).
5.4.2. Wysyłka do paczkomatu i wysyłka do paczkomatu pobraniowa realizowana przez InPost.
5.4.3. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Pilczycka 87, 54-150 Wrocław – w Dni Robocze, w
godzinach od 08:00 do 16:00, oraz ul. Królewiecka 49, 54-117 Wrocław – w Dni Robocze, w godzinach 18:00 do 20:00.
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu
lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach
dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni
Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą
płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy
Sprzedaży.
5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 7 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 7 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.6.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.6.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.


6. PŁATNOŚĆ
6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
6.1.1. Płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki).
6.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
6.1.2.1. Nazwa banku: mBank, Nr rachunku: 56 1140 2004 0000 3602 7434 4937.
6.1.3. Płatności elektroniczne obsługiwane przez serwis PayU http://payu.pl (PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu; adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399), Klient może dokonać płatności poprzez: (1) Przelew Elektroniczny - szybki przelew z banku Klienta; (2) Płatność Kartą Płatniczą z wykorzystaniem akceptowanych przez serwis PayU kart płatniczych.
6.1.4. Płatność gotówką - jedynie w przypadku odbioru osobistego.
6.1.5. Shoper Płatności: płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą obsługiwane przez serwis BlueMedia.pl (Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie; adres siedziby: ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000320590)
6.1.5.1. Wszystkie aktualnie możliwe sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej: Sposoby płatności oraz na stronie internetowej http://bluemedia.pl
6.1.5.2. Dostępne Karty płatnicze, którymi można realizować płatność: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
6.1.5.3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest do dokonania płatności z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
6.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.


7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7.1.1. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: T-shop Łukasz Wąsowicz, ul. Pilczycka 87 , 54-150 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ogrodniczowiniarski.pl.
7.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Odstąpienie od umowy” pod adresem: http://ogrodniczowiniarski.pl/pl/i/Odstapienie-od-umowy/20. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
7.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
7.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
7.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: T-shop Łukasz Wąsowicz, ul. Pilczycka 87 , 54-150 Wrocław.
7.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
7.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
7.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
7.9.1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
7.9.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
7.9.3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
7.9.4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
7.9.5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7.9.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
7.9.8. w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
7.9.9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.9.10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
7.9.11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
7.9.12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
7.9.13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
8.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Reklamacje”, pod adresem: http://ogrodniczowiniarski.pl/pl/i/Reklamacje/14.
8.3. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres T-shop Łukasz Wąsowicz, ul. Pilczycka 87 , 54-150 Wrocław lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ogrodniczowiniarski.pl.
8.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) dołączenie zdjęć przedmiotu reklamacji, na których widoczne będą niezgodności Produktu z Umową sprzedaży; (3) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (4) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.
8.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres T-shop Łukasz Wąsowicz,ul. Pilczycka 87 , 54-150 Wrocław. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
8.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa w pkt. 8.6 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 8.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

 

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
9.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
9.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
9.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
9.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
9.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
10.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
10.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
10.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
10.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
10.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
10.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
10.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
10.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
10.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.


11. DANE OSOBOWE
11.1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest: Łukasz Wąsowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą T-shop Łukasz Wąsowicz (adres prowadzenia działalności: ul. Pilczycka 87 , 54-150 Wrocław) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8992324660, REGON 021938454, adres poczty elektronicznej: sklep@ogrodniczowiniarski.pl, numer telefonu: (+48) 880440126 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
11.2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Klientów:
- imię i nazwisko, nazwa firmy.
- adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres do wysyłki jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym)
- numer telefonu kontaktowego
- adres e-mail
- numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym).
- numer identyfikacji podatkowej (dotyczy Klientów prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT).
11.3. Dane osobowe Klienta zbierane przez Administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu:
11.3.1. realizacji zawartej z nim Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub umowy sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do klienta
11.3.2. jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep internetowy
11.4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
11.4.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
11.4.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
11.5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
11.6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ogrodniczowiniarski.pl lub też pisemnie na adres: ul. Pilczycka 87 , 54-150 Wrocław.
11.7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 

12. POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES
12.1. Administratorem danych osobowych jest Dreamcommerce S.A. działająca pod adresem Bociana 22, 31-231 Kraków.
12.2. Dokonując rejestracji w Sklepie lub zapisując się na subskrypcję newslettera, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
12.3. Dokonując zakupu w Sklepie bez rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.
12.4. W czasie wizyty na stronie Sklepu Internetowego, automatycznie gromadzone są pliki cookies, przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika. Zawierają one dane dotyczące identyfikacji sesji (informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu Internetowego, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. Stosowane są dwa typy plików cookies: pliki sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki; pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.
12.5. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu pomocnego przy analizie ruchu internetowego w Sklepie, udostępnionego przez Google Inc. (“Google”). Google gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące źródła odwiedzin Sklepu Internetowego, czasu jaki użytkownik spędził na stronie, odwiedzanych podstron oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu w Sklepie Internetowym oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
12.6. Na stronie znajdują się zintegrowane pluginy (wtyczki) portalu społecznościowego Facebook Inc. ("Facebook"). Pluginy Facebooka znajdują się na stronach produktów i umożliwia przesłanie informacji o produkcie innym osobom (przycisk „Wyślij“) oraz polubienie danego produktu (przycisk „Lubię to!“). Jeśli klikniesz „Lubię to“ w czasie kiedy jesteś zalogowany na swoim koncie na Facebooku, to zawartość naszego Sklepu Internetowego może zostać podlinkowana do Twojego profilu. Dodatkowe informacje znajdziesz na stronach Facebooka. Obie wtyczki uaktywniają się w momencie ich użycia przez użytkownika. Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook odnotowywał Twojej aktywności na stronie Sklepu, prosimy nie używać powyższych wtyczek.
12.7 W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.”


13. POSTANOWIENIE KOŃCOWE
13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
13.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego, pod adresem: http://ogrodniczowiniarski.pl/pl/i/Regulamin/2 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
13.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl